เลเซอร์แบบ CO2 ของ Videojet® 3210

ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ

งานออกแบบกล่องเดียวทเรียบง่ ี่ ายชวยให้ส ่ ามารถเชอมต่อกับส ื่ ายการผลิต
ของคุณได้อย่างราบรื่น ประกอบกับอินเทอร์เฟซผู้ใชท ้ ใชี่ ง ้ านง่ายพร้อมค�ำ
แนะน�ำในตัวชวยให้คุณเริ ่ มใช ่ ง ้ านได้อย่างรวดเร็วโดยแทบไม่ต้องฝึกอบรมผ
ใชเลย

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

การเชอมต่อกับระบบอื่นที่ง่ายดาย

งานออกแบบกะทัดรัด นหนักเบา ทให้เชอมต่อกับส ื่าย
การผลิตได้อย่างราบรื่น

การติดตั้งพร้อมการสนับสนุน

ชา่ งเทคนิคของ Videojet พร้อมให้บริการเพื่อให้เลเซอร ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

การทงานที่เรียบง่าย

อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใชง้ านง่ายและตัวชวยสร้ ่ าง การตั้งค่าทให้การสร้างงานไม่ซับซ้อน

การปรับตั้งเครื่องเพื่อเปลี่ยนงานที่รวดเร็ว

พื้นที่ ฐานเครื่องขนาดเล็กและการกหนดค่าการติดตั้ง
แบบอเนกประสงค์ชวยให้ปรับตั้งเครื่องเพื่อเปลี่ยนง ่ าน
สายการผลิตได้ง่าย

โซลูชนที่ดีกว่าส ั ำหรับสายการผลิตของคุณ

ระบบเลเซอร์เหมาะสหรับลูกค้าท ี่ต้องการได้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่าโดยแทบไม่ต้องออกแรง

งานพิมพ์คมชด สะอาดตา

งานพิมพ์เลเซอร์ที่แม่นยสามารถอ่านได้ง่ายและชวย
สื่อถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ

งานพิมพ์ไม่หลุดลอก

งานพิมพ์ถาวรชวยป้องกันก ่ ารปลอมแปลงผลิตภัณฑ
ของคุณไปในตัว

ไม่มีวัสดุสิ้ นเปลือง

ระบบเลเซอร์ไม่จเป็นต้องใชวัสดุสิ ้ ้นเปลือง ดังนั้นคุณ
จึงไม่ต้องตุนหมึกและตัวทละลายอีกต่อไป

แหล่งก�ำเนิดเลเซอร์ที่มีอายุการใชงานยาวนาน

แหล่งกเนิดเลเซอร์ที่ ระบายความร้อนด้วยอากาศท
มีอายุการใชง้ านท ี่ คาดหมายถึง 50,000 ชวโมง ช ั่ วยเพิ ่ ม ความพร้อมใชง้ านของเครื่องพิมพ์โดยมีการซ่อมบรุงที จเป็นเพียงเล็กน้อย