หมึก Videojet

มาตรฐานอ้างอิงตามความเข้ากันได้

หมึก Videojet รบั ประกนั ความเขา้ กนั ไดก้ บั เครอื่ งพมิ พข์ องเรา

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

หมึกทั้งหมดของเราผ่านการทดสอบเพ่อื ช่วยรับประกัน
ความเข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ Videojet ของคุณในระยะยาว

หมึก Videojet ของแท้ใช้งานเข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อรับประกัน
ความเข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่หลากหลายของเรา

ดูวิดีโอด้านล่างส􀁻ำหรับเรื่องราวทั้งหมด

Vidyard Thumbnail

โบรชัวร์หมึกและของเหลวสหรับครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่องของ Videojet