หมึก Videojet

กำหนดมาตรฐานอ้างองิในด้านความบรสิ ุทธิ์ของหมกึ
ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และฝ่ายบริการลูกค้า

Vidyard Thumbnail

คณุ กำ ลังยกระดบั ธุรกจิ ใหเ้ ป็นไปตาม
 มาตรฐานอ้างอิงหรอืไม่

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

เมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ
และฝ่ายบริการลูกค้า หมึกของเรามีสีเดียวเท่านั้น นั่นคือสีทอง!

มีเพียงระบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ที่มาพร้อมกับชิปในการตรวจสอบข้อมูลของ Videojet
เท่านั้นที่ให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพ่อื ให้แน่ใจว่าไม่เลอะเทอะ ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่สิ้นเปลืองในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

quality

คุณภาพ

หมึก Videojet การันตีให้คุณได้ว่าหมึกมีความบริสุทธิ์ในระดับสูง เบ้อื ง
หลังแต่ละชุดคือการทดสอบนานนับ 100 ชั่วโมงและวิศวกรรมเคมีจาก
ผู้เชยี่ วชาญนานนับปี เพื่อรับประกันว่ามาตรฐานอ้างอิงจะคงเส้นคงวา
ตามความต้องการของลูกค้า

สำรวจเพิ่มเติม

Design

การออกแบบ

กระบวนการพัฒนาที่เหนือกว่าของเราคือสาเหตุที่หมึก Videojet ของ
แท้ตรงตามมาตรฐานอ้างอิงอย่างต่อเนื่องแม้ในการใช้งานที่มีความ
ต้องการมากที่สุด

สำรวจเพิ่มเติม

performance

ประสิทธิภาพในการท ำงาน

หมึก Videojet มอบประสิทธิภาพระดับเหรียญทองให้กับคุณ ซึ่งเป็น
เหตุผลว่าทำไมหมึกเหล่านี้จึงทำให้มีเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น
การใช้งานได้โดยปราศจากปัญหา และงานพิมพ์ที่สะอาดและชัดเจน
สม่ำเสมอ

สำรวจเพิ่มเติม

compatibility

ความเข้ากันได้

หมึก Videojet ของแท้ใช้งานเข้ากับสภาพแวดล้อม เพ่อื
รับประกันความเขา้ กันได้กับเครื่องพิมพ์ของเรา

สำรวจเพิ่มเติม

compliance

การปฏิบัติตามข้อบังคับ

หมึก Videojet ให้ความมั่นใจแก่คุณจากการปฏิบัติตามข้อบังคับระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เรายังคงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงด้านข้อบังคับ

สำรวจเพิ่มเติม

customer-service

ฝ่ายบริการลูกค้า

เราต้องการให้คุณซื้ออย่างมั่นใจทุกครั้งที่คุณซื้อหมึกหรือวัสดุของ
Videojet ทีมฝ่ายบริการลูกค้าที่มีประสบการณ์ของเราพร้อมตอบ
คำถามต่างๆ เสมอ

สำรวจเพิ่มเติม