หมึก Videojet – มาตรฐานอ้างองิ

หมึก Videojet

กหนดมาตรฐานอ้างองิในด้านความบรสิ ุทธิ์ของหมกึ
ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และฝ่ายบรกิ ารลูกค้า

Vidyard Thumbnail

คณุ กำลังยกระดบั ธุรกจิ ใหเ้ ป็นไปตาม
 มาตรฐานอ้างอิงหรอื ไม่

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

×

ติดต่อ

เมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และฝ่ายบริการลูกค้า
หมึกของเรามีสีเดียวเท่านั้น นั่นคือสีทอง!

มีเพียงระบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ที่มาพร้อมกับชิปในการตรวจสอบข้อมูลของ Videojet เท่านั้นที่ให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพ่อื ให้แน่ใจว่าไม่
เลอะเทอะ ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่สิ้นเปลืองในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

quality

คุณภาพ

หมึก Videojet การันตีให้คุณได้ว่าหมึกมีความบริสุทธิ์ในระดับสูง เบ้อื งหลังแต่ละชุดคือการทดสอบนานนับ 100 ชั่วโมงและวิศวกรรมเคมีจากผู้เชยี่ วชาญนานนับปี เพื่อรับประกันว่ามาตรฐานอ้างอิงจะคงเส้นคงวาตามความต้องการของลูกค้า

สรวจเพิ่มเติม

Design

การออกแบบ

กระบวนการพัฒนาที่เหนือกว่าของเราคือสาเหตุที่หมึก Videojet ของแท้ตรงตามมาตรฐานอ้างอิงอย่างต่อเนื่องแม้ในการใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุด

สรวจเพิ่มเติม

performance

ประสิทธิภาพในการท􀁻ำงาน

มีเพียงหมึก Videojet เท่านั้นที่มอบประสิทธิภาพระดับเหรียญทองให้กับคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าท􀁻ำไมหมึกเหล่านี้จึงเป็นที่ 1 ส􀁻ำหรับเวลการ ท􀁻ำงานที่ยาวนานขึ้น การใช้งานได้โดยปราศจากปัญหา แล งานพิมพ์ที่สะอาดและชัดเจนสม่􀁻ำเสมอ

สรวจเพิ่มเติม

compatibility

ความเข้ากันได้

เช่นเดียวกับทองค􀁻ำบริสุทธิ์ หมึกและวัสดุของ Videojet ของแท้ไมเคยท􀁻ำให้เสื่อมเสีย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณเพ่อื ให้คุณรับประกันความเขา้ กันได้

สรวจเพิ่มเติม

compliance

การปฏิบัติตามข้อบังคับ

หมึก Videojet ให้ความมั่นใจแก่คุณผ่านการรับรองคุณภาพ ด้วย การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอย่างละเอียด เราช่วยผู้จัด จ􀁻ำหน่ายของเราปรับปรุงซัพพลายเชนของตน

สรวจเพิ่มเติม

customer-service

ฝ่ายบริการลูกค้า

เราต้องการให้คุณซื้ออย่างมั่นใจทุกครั้งที่คุณซื้อหมึกหรือวัสดุของ Videojet นั่นคือเหตุผลที่มีการรับประกันคุณภาพของบริการของเรา ภายใต้ค􀁻ำมั่นสัญญา “การรับประกันระดับทองค􀁻ำ”

สรวจเพิ่มเติม