หมึก Videojet

มาตรฐานอ้างอิงในด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ

หมึก Videojet ให้ความมั่นใจแก่คุณจากการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิน

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

เราจัดหาหมึกหลากหลายชนิดที่เป็นไปตามข้อกหนดรายการข้อบังคับที่ครอบคลุม
ตั้งแต่สิงแวดล้อมไปจนถึงสุขภาพและความปลอดภัย

ที่ Videojet เราท􀁻ำงานอย่างหนักเพ่อื น􀁻ำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้านข้อบังคับเพ่อื ช่วยให้มั่นใจว่า
เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ คุณวางใจได


ดูวิดีโอด้านล่างส�ำหรับเรื่องราวทั้งหมด

Vidyard Thumbnail

อินโฟกราฟิก iQMark

แอพพลิเคชั่นส􀁻ำหรับการบันทึก
ข้อมูลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: หมึก และ
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่อื รองรับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

แอพพลิเคชั่นส􀁻ำหรับการบันทึกข้อมูล
การเติบโตของบรรจุภัณฑ์แบบที่ใช้
วัสดุแบบยืดหยุ่นตัวและปัญหาด้านข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับหมึก