Reliable

เคร่อื งพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่องของ Videojet 1280

เชื่อถือได้

เป็นเจ้าของได้อย่างงา่ ยดาย

ลงทะเบยี นวันนี้เพื่อรับขา่ วสารและคำ แนะนำ จากผู้เชยี่ วชาญ

×

ติดต่อ

ความน่าเชื่อถือระดับชั้นนudbc0udc7bำ

รุน่ 1280 ปรับปรุงจากหัวพิมพ์และระบบของเหลวของ Videojet ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งให้
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพในทุกสภาวะการใช้งาน

ปรับปรุงเวลาเริ่มต้น

อย่าปล่อยให้ปริมาณตัวแปรและปริมาณการผลิต ส่งผลกับ
กระบวนการเริ่มต้นของคุณ


Videojet 1280 สามารถไม่ใช้งานได้ถึง 14 วัน แต่ยังสามารถ ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยยี่ มตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่ต้องช่วย เครื่องพิมพ์เพิ่มเติม


ลดของเสียที่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานบ่อย หมึกอาจหมดอายุ ก่อนที่จะใช้หมึก
หมดตลับ


Videojet มีหมึกที่มีอายุการใช้งานนานให้เลือกหลากหลายแบบ พร้อมคุณภาพการพิมพ์ที่สม่าเสมอในทุกแอปพลิเคชัน


ช่วยลดการหยุดทงานของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมของโรงงานที่มีฝุ่น/ความชื้น
อาจทให้เครื่องพิมพ์หยุดทงานโดยไม่ได้วางแผนไว้และ/หรือประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ต่udbc0udc7bำ


ตู้ทudbc0udc7bำจากสแตนเลสคุณภาพสูงเพื่อลดการเกิด สนิม และได้มาตรฐาน IP55 เพ่อื ช่วยป้องกันฝุ่น และน้udbc0udc7bำเข้า


ด้วย Videojet Dynamic Calibration™ รุ่น 1280 จะตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ ปรับพารามิเตอร์การฉีดพ่นหมึกโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่าและ เพิ่มเวลาการทudbc0udc7bำงานสูงสุด


รุน่ 1280 มาพร้อมกับตัวเลือกหัวพิมพ์แบบ ความดันอากาศบวก ไม่ต้องใช้อากาศจาก โรงงานและช่วยให้ทudbc0udc7bำงานได้นานในระหว่างการ ทudbc0udc7bำความสะอาดหัวพิมพ์ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ มีฝุ่นและความชื้น