Simple

เคร่อื งพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่องของ Videojet 1280

เรียบง่าย

ใช้งานได้อย่างงา่ ยดาย

ลงทะเบยี นวันนี้เพื่อรับขา่ วสารและคำ แนะนำ จากผู้เชยี่ วชาญ

×

ติดต่อ

ใช้งานและบำ รุงรักษาได้ง่าย

ระบุสถานะเครื่องพิมพ์ ระดับของเหลว และสิ่งที่คุณกudbc0udc7bำลังพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วด้วย
อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส SIMPLICiTY™ ที่ใช้งานง่ายของเรา

* หน่วยบริการ 1280 เมื่อเทียบกับ Videojet รุ่นเก่า


ใช้งานง่าย

คุณไม่จเป็นต้องเชี่ยวชาญในการจัดการการพิมพ์ CIJ ในแต่ละวัน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานพิมพ์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์


SIMPLICiTY ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้วที่ใช้งาน ง่ายแบบแท็บเล็ตนั้นลดการดudbc0udc7bำเนินการระหว่างผู้ใช้กับเครื่องพิมพ์ลง เพื่อ ช่วยกudbc0udc7bำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้


ไม่จudbc0udc7bำเป็นต้องเป็นผู้เชยี่ วชาญ CIJ หรือติดต่อบริการสudbc0udc7bำหรับการบudbc0udc7bำรุง รักษามาตรฐาน ต้องใช้การบudbc0udc7bำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีที่ผู้ใช้ดudbc0udc7bำเนิน การเพียง 5 นาทีเท่านั้น **

** ทุกปี หรือเมื่อเครื่องพิมพ์ใช้งานถึง 3,000 ชวั่ โมง ข้นึ อยกู่ บั วา่ กรณีใดเกดิ กอ่ น


บรุงรักษาง่าย

อาจสูญเสียกลังการผลิตเนื่องจากการหยุดทงาน
ที่ส่งผลกระทบอย่างไม่คาดคิด หรือการบรุงรักษาที่ใช้เวลานาน


ช่วยลดข้อผิดพลาดที่ไม่ต้องการด้วยการบudbc0udc7bำรุงรักษาเชิงป้องกัน ที่คาดการณ์ได้ ซึ่งทudbc0udc7bำให้การวางแผนและการปรับวงจรงบประมาณ เป็นกระบวนการง่ายๆ


การออกแบบหัวพิมพ์แบบแยกส่วนทudbc0udc7bำให้การเปลี่ยนหัวพิมพ์รวดเร็ว และง่ายดาย


รุน่ 1280 มีวิดีโอ “วิธีการ” เพื่อเตรียมความพร้อมที่เข้าใจง่ายที่จะ แนะนudbc0udc7bำคุณเกี่ยวกับงานพื้นฐาน โดยไม่ต้องฝึกอบรมอย่างละเอียด


ระบบ Videojet Smart Cartridge™ ที่ไม่เลอะเทอะ ไม่สิ้นเปลือง และ ไม่มีข้อผิดพลาดของเราจะระบายของเหลวทั้งหมดออกจากตลับหมึก และป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมในระหว่างการจัดส่งและการจัดการ เมื่อรวมกับการออกแบบบริการ Videojet SmartCell™ ที่ใช้งานง่าย ไม่จudbc0udc7bำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับของเสียอันตรายเลย ซึ่งช่วยให้การบudbc0udc7bำรุง รักษาตามปกติเป็นเรื่องง่าย