Ink Solutions

เคร่อื งพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่องของ Videojet 1280

โซลูชันหมึก

ลงทะเบยี นวันนี้เพื่อรับขา่ วสารและคำ แนะนำ จากผู้เชยี่ วชาญ

×

ติดต่อ

มีตัวเลือกหมึกให้ตรงกับ แอปพลิเคชันของคุณ

ด้วยตัวเลือกหมึกมากกว่าสิบแบบ หมึกของ Videojet
iQMark™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของคุณ


อุปกรณ์ iQMark ออกแบบและผลิตมาเพื่อเพิ่มความคมชัด การยึดติด และเวลาทudbc0udc7bำงานให้มากที่สุด ในขณะที่ปฏิบัติตาม ข้อกudbc0udc7bำหนดด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และข้อบังคับ ทุก ชุดได้รับการทดสอบเพ่อื ให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกudbc0udc7bำหนดเฉพาะการ ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด Videojet ร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อช่วยให้ พวกเขาบรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการมอบ อุปกรณ์หลากหลายที่มีอายุการใช้งานนาน

แหง้ เรว็

ล้างสารกดั กรอ่ นได้

การพมิ พช์ ิน้ ส่วน

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ยืดหยุ่น

ทนต่อตัวทudbc0udc7bำละลาย

อ่าน UV ได้

เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

ไม่มี MEK

กลิ่นบางเบา