เคร่อื งพมิ พร์ ะบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง เคร่อื งพมิ พว์ ีดีโอเจ็ท 1880

เปิดโอกาสให้คุณสามารถวางแผนการทำงานได้

เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์ Videojet 1880

เครื่องพิมพ์วันที่ Videojet 1880 ได้รวบรวมข้อมูลความสามารถในการ
ทำงานจากเครื่องพิมพ์กว่า 10,000 เครื่องผ่านระบบคลาวด์เพื่อ
ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

การลดความเสี่ยงจากการหยุดการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง Videojet 1880 (CIJ) ที่ผลิตมาเพื่อความสามารถในการเป็นผู้นำการผลิตยุคอุตสาหกรรม 4.0

เครื่องพิมพ์วีดีโอเจ็ท 1880 มีระบบปฏิบัติการที่สามารถเก็บข้อมูลเครื่องพิมพ์ Videojet ผ่านระบบคลาวด์ในอุตสาหกรรมที่มากที่สุด เพื่อให้เข้าใจและสามารถประเมินสถานะการทำงานของเครื่องได้และเปิดโอกาสให้คุณสามารถวางแผนการทำงานได้ในการทำงานแบบอุตสาหกรรม 4.0