เครื่องพิมพ์ระบบองิ ค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง Videojet 1880 – มั่นใจว่าได้ข้อความที่ถูกต้อง

เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ทต่อเนื่อง Videojet 1880

ทำให้มั่นว่าข้อความที่พิมพ์ถูกต้องด้วยคุณภาพงานในทุกๆ
ครั้งของการใช้งาน

ลดความผิดพลาดในจากการใช้งานเครื่องพิมพ์ด้วยระบบการจัดการข้อความ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับไลน์ผลิต รวมทั้งสามารถตรวจจับและซ่อมแซมเมื่อเครื่องเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

ลดปัญหาคุณภาพการพิมพ์

เครื่องพิมพ์วีดีโอเจ็ท 1880 มาพร้อมกับหัวพิมพ์ที่มีเซ็นเซอร์ในการ
ตรวจจับหมึกพิมพ์จับตัวกันที่หัวพิมพ์ และยังแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า
อาจจะเกิดปัญหาคุณภาพงานพิมพ์ได้

เพียงแค่กดปุ่ม เครื่องพิมพ์วันที่ Videojet 1880 สามารถทำการล้างหัวพิมพ์อัตโนมัติดได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถล้างหัวพิมพ์ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยช่วยลดการเกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกิดจากการที่มีหมึกจับตัวที่หัวพิมพ์


สามารถตรวจจับได้ทันทีหากเกิดปัญหาคุณภาพงานพิมพ์

สำหรับการตรวจจับคุณภาพงานพิมพ์ที่ต้องแม่นยำ เครื่องพิมพ์วันที่ Videojet 1880 สามารถเชื่อม
ต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรมระบบกล้องตรวจจับข้อความที่พิมพ์


สามารถเปลี่ยนงานในการผลิตโดยไม่ยุ่งยาก และ
ยังช่วยลดความผิดพลาดในการผลิต

สามารถลดความผิดพลาดจากผู้ใช้งานเครื่องด้วยระบบการเชื่อมต่อและการจัดการข้อความที่ใช้พิมพ์ของ
เครื่องพิมพ์วีดีโอเจ็ท 1880

ซอฟแวร์ CLARiSUITE ของ Videojet สามารถออกแบบ และจัดการข้อความที่ใช้พิมพ์ เพื่อทำให้การ
เตรียมงานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลียนงานพิมพ์ และลดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยผู้ใช้งาน
ไปจนถึงโอกาสในของความผิดพลาดของข้อความที่พิมพ์

Ethernet / IP™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ ODVA. PROFINET® จดทะเบียนการค้าโดย Profibus & Profinet International (PI) OPC Foundation® เป็น
เครื่องหมายการค้าของ OPC Foundation


แสดงวิธีการใช้งานในแต่ละขั้นตอนให้กับคุณ

การควบคุมเครื่องผ่านระบบ SIMPLICiTY™ ของเราท􀁻ำให้มั่นใจได้ว่าข้อความที่ใช้ในการพิมพ์นั้นถูก
ต้องซึ่ง สามารถตั้งค่าตรวจสอบได้ โดยการกำหนดค่าต่างๆเพ่อื ให้ข้อความนั้นสามารถพิมพ์ และข้อห้าม
เลือกการใช้งาน ไปจนถึงการลดการปรับตั้งค่าการใช้งานของเครื่องที่อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้