โซลูชันการบรรจุกระปอ๋ ง Videojet Lightfoot™

ระบบพิมพ์เลเซอร์

โซลูชันการบรรจุกระปอ๋ ง Videojet Lightfoot™

โซลูชันเลเซอรไ์ ฟเบอรท์ ี่ล้สมัยสหรบั
การใช้งานบรรจุกระป๋องความเรว็ สูง

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

ล้หน้ากว่าใครด้วยระบบเลเซอร์ไฟเบอร์
ที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งมาเพื่อให้การผลิต
เครื่องดื่มของคุณประสบความสเร็จ

เปลี่ยนไปใช้เลเซอร์อย่างราบรื่นด้วยระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
สหรับการดเนินการบรรจุกระป๋องด้วยความเร็วสูง

ระบบการบรรจุกระป๋อง Videojet พร้อมสรรพแบบครบวงจรผสม
ผสานความเร็วของหัวพิมพ์ Dual Lightfoot เข้ากับ ความน่าเชื่อถือของ
เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์ขั้นสูง เพ่อื มอบโซลูชันที่ออกแบบมาเพ่อื ตอบ
สนองความต้องการในการผลิตและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของการ
ดเนินการบรรจุกระป๋องด้วยความเร็วสูง

โซลูชันที่ครอบคลุมมีการออกแบบแบบแยกส่วนเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ของ
คุณ หัวพิมพ์มาตรฐาน IP69 เหมาะสหรับสภาพแวดล้อมของคุณ และ
มาตรการด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องผู้ใช้ของคุณ

เทคโนโลยีเลเซอร์ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การผลิตแทนการพิมพ์ คุณ
สามารถคาดหวังงานพิมพ์ถาวรคุณภาพสูงโดยแทบไม่ต้องออกแรง
ตลอดจนแทบไม่ต้องบรุงรักษา ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง และมีอายุการใช้งาน
เลเซอร์ที่ยาวนาน