โซลูชันการบรรจุกระปอ๋ ง Videojet Lightfoot™

โซลูชันที่สมบูรณ์ในแพคเกจเดียว

โซลูชันการบรรจุกระป๋อง Videojet รวมฟีเจอรด์ ้านควา
มปลอดภัย การท􀁻ำงาน และประสิทธิภาพทัง้ หมด
เขา้ ไวใ้ นแพคเกจที่ครอบคลุม

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

ระบบการบรรจุกระป๋องพร้อมสรรพแบบครบวงจร

ใช้ Videojet เพื่อจัดหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ รวมถึงการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งานที่สร้าง
ขึ้นจากความเชยี่ วชาญด้านการใช้งานที่ครอบคลุม แทนที่จะต้องพยายามสร้างระบบโดยใช้
ซัพพลายเออร์หลายรายและส่วนประกอบที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุล้อมรอบระดับที่ 1

ช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยด้วยวัสดุล้อมรอบที่มิดชิดซึ่งป้องกัน
การปล่อยเลเซอร์ทั้งหมด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีแสงระหว่างการท􀁻ำงาน

ตัวเลือกสายยางส่งหมึก

วางตู้จ่ายไฟในต􀁻ำแหน่งที่คุณต้องการด้วย
ความยาวสายยางส่งหมึก 3 ม. หรือ 10 ม.

ลมเป่า

ลดความจ􀁻ำเป็นในการท􀁻ำความสะอาดด้วยการป้องกัน
ฝุ่นสะสมที่หน้าต่างทางออกล􀁻ำแสงของหัวพิมพ์

ชุดป้องกันล􀁻ำแสงแบบแยกส่วน

รวมเข้ากับสายการผลิตของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยชุด
ป้องกันล􀁻ำแสงที่สามารถปรับให้พอดีกับพื้นที่ของคุณได้

เครื่องดูดควัน

ปกป้องผู้ใช้ด้วยการก􀁻ำจัด
ฝุ่นอะลูมิเนียมและควันเลเซอร์

VideojetConnect™ Remote Service*

เป็นคนแรกที่ค้นพบด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้
เชยี่ วชาญและค􀁻ำแนะน􀁻ำจากระยะไกลเมื่อต้องการ

* รวมอยู่ในสัญญาการบ􀁻ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

โพรโทคอลอุตสาหกรรมมาตรฐาน

เชื่อมต่อกับระบบการรวมสายทั่วไปและระบบการ
จัดการการพิมพ์

ความสามารถในการรวมการมองเห็น

ตรวจสอบว่าสามารถอ่านงานพิมพ์ได้ด้วยอุปกรณ์
เสริมส􀁻ำหรับระบบการมองเห็นที่เข้ากันได้