Tailor-made for canning

โซลูชันการบรรจุกระปอ๋ ง Videojet Lightfoot™

ส􀁻ำหรับการบรรจุกระปอ๋ งโดยเฉพาะ

สรา้ งขึ้นมาเพื่อส่งมอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ
และประสิทธิภาพที่ต้องการของภาคธุรกิจ
บรรจุกระป๋องเครอื่ งดื่มความเรว็ สูง

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

ท􀁻ำงานได้
เร็วที่สุด

การพิมพ์ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อสายการผลิตของคุณ หัวพิมพ์ Dual
Lightfoot™ ที่ควบคุมโดยเครื่องควบคุมเดียวช่วยให้พิมพ์ได้อย่างราบ
รื่นด้วยความเร็วสูงถึง 100,000 กระป๋องต่อชั่วโมง*

*ระดับความเร็วจะแตกต่างกันไปตามข้อก􀁻ำหนดของการใช้งาน.

จัดการกับสภาพแวดล้อมที่
ยากล􀁻ำบากได้อย่างง่ายดาย

สภาพแวดล้อมการบรรจุกระป๋องเครื่องดื่มที่ชื้นและเต็มไปด้วย
น้􀁻ำตาลสามารถสร้างความเสียหายให้กับโซลูชันการพิมพ์มาตรฐาน
ซึ่งส่งผลให้งานพิมพ์อ่านไม่ออกหรือขาดหายไป โซลูชันการบรรจุ
กระป๋อง Videojet มีหัวพิมพ์ IP69 คู่เพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อม
ที่รุนแรงเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย และมอบงานพิมพ์คุณภาพสูงที่
ชัดเจนทุกครั้ง

ชะล้างได้โดยไม่ต้องหยุด
ท􀁻ำงาน

การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกจากสายการผลิตเพื่อชะล้างต้องใช้เวลา
และแรงงานเป็นอย่างมาก ด้วยตู้มาตรฐาน IP65 ทุกอย่างสามารถ
อยู่กับที่ในระหว่างการชะล้าง ซึ่งท􀁻ำให้การท􀁻ำความสะอาดง่ายดาย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างประวัติการปิดการ
ท􀁻ำงานทั้งหมด!

ระบบเลเซอร์ที่มีหัวพิมพ์เพียงหัวเดียวจ􀁻ำเป็นต้องปิดสายการผลิต
โดยสมบูรณ์เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในกรณีที่เกิดข้อผิด
พลาด โซลูชัน Videojet มีการส􀁻ำรองในตัวด้วยหัวพิมพ์คู่ คุณจึง
สามารถปรับให้เข้ากับการท􀁻ำงานของเลเซอร์เดียวและช่วยให้สาย
ผลิตท􀁻ำงานได้อย่างต่อเนื่อง* แม้ว่าหัวพิมพ์หนึ่งจะหยุดท􀁻ำงาน

*ความเร็วสูงสุด 50,000 กระป๋อง/ชม. จ􀁻ำเป็นต้องปรับการตั้งค่า
เลเซอร์ด้วยตนเอง