โซลูชันการบรรจุกระปอ๋ ง Videojet Lightfoot™

เทคโนโลยีเลเซอรไ์ ฟเบอร์

ย้ายไปยังโซลูชันการพมิ พเ์ ลเซอรอ์ ย่างงา่ ยดายเพื่อใช้ประ
โยชน์จากคุณภาพงานพมิ พท์ ี่เพิ่มขึ้น ลดการบ􀁻ำรุงรกั ษา
และไม่มีวสั ดุสิ้นเปลือง

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

มีการบำ􀁻 รุงรักษาน้อยลง

โซลูชันการพิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ทแบบดั้งเดิมมีความต้องการการบ􀁻ำรุง
รักษาที่ใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และมักเกิดข้นึ โดยไม่คาดคิด
โซลูชันการบรรจุกระป๋อง Videojet เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าส􀁻ำหรับ
ภาคธุรกิจเครื่องดื่มความเร็วสูงที่พยายามป้องกันการหยุดท􀁻ำงาน
และค่าใช้จ่ายในการบ􀁻ำรุงรักษาที่ไม่ต้องการ โดยแทบไม่จ􀁻ำเป็นต้อง
บ􀁻ำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของเลเซอร์


ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง

ไม่ต้องกังวลว่าหมึกจะหมดและความเสี่ยงในการปิดการ
ท􀁻ำงานของสายการผลิต ระบบเลเซอร์ไม่จ􀁻ำเป็นต้องใช้
วัสดุสิ้นเปลือง ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องตุนหมึกและตัวท􀁻ำ
ละลายอีกต่อไป


งานพิมพ์ถาวรที่ชัดเจน

หลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่ต้องแก้ไขงานหรือมีเศษชิ้น
งาน งานพิมพ์ไฟเบอร์เลเซอร์มีความแม่นยำ􀁻 และคงทนถาวร คุณ
จึงสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพของลูกค้าได้อย่าง
สม่􀁻ำเสมอ


รวมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนมาใช้ระบบเลเซอร์บนสายการบรรจุกระป๋องอาจ
เป็นงานยากเมื่อใช้หัวพิมพ์เลเซอร์ที่หนักและมีขนาดใหญ่แบบ
มาตรฐาน โซลูชันเลเซอร์ Videojet มีหัวพิมพ์ Dual Lightfoot™
ที่มีขนาดและน้􀁻ำหนักเทียบเท่ากับหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์วันที่
ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง